Цөөн үгээр

- Сумын баяр наадмаа тэмдэглэн өнгөрүүллээ - E-Mongolia төрийн онлайн үйлчилгээний жагсаалт - МОНГОЛ ЦЭРГИЙН ӨДӨРТ ЗОРИУЛАН ҮНДЭСНИЙ БӨХИЙН ХҮҮХДИЙН БАРИЛДААНЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Хушаат сумын төсөв санхүүгийн ХБГүйцэтгэл / 2108.11 сарын байдлаар/

Нийтэлсэн: 6 жилийн өмнө Үзсэн: 1158

11-р сард хийсэн ажлын тайлан

Төсөв, санхүүгийн ажлын талаар:                                                          2018.11.15

Захирамжаар батлагдсан хуваарийн дагуу Орон нутгийн татварын ба татварын бус орлогын 11-р улирлын төлөвлөгөө нь 64 417,5 мянган төгрөг, гүйцэтгэл нь 56 082,4 мянган төгрөг нийт гүйцэтгэлийн хувь 87,1%-тай аймгаас олгох санхүүгийн дэмжлэг 235315,7 мян.төгрөгийг 100% өгсөн байна.

Төсөвт байгууллагуудын хагас жилийн хүлээгдэж буй гүйцэтгэлийн мэдээг өссөн дүнгээр гаргаж мэдээллийн самбарт байршуулсан. Батлагдсан төсвийн хүрээнд зарцуулалтын эрхийн баталгааг батлуулж ажилласан. Мөн Төсөвт байгууллагуудын батлагдсан төсвийн хуваарилалтын дагуу зардлуудыг санхүүжүүлж Үндсэн цалин, хангамж байраа материалын зардал, байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардлуудын гүйлгээг хийж ажилласан.

Санхүү албаны мэргэжилтэн, нягтлан бодогч нарыг ажлын дадлага туршлага суулгах, мэргэшүүлэх зорилгоор Баруунбүрэн суманд зохиогдсон сумдын санхүү албаны туршлага солилцох сургалтанд 2 өдөр хамруулж дадлага туршлага суулган ажилласан. Мөн аймгийн СТСХэлтэсээс зохион байгуулсан сумдад туршлага судлах зорилгоор явуулсан удирдамжын дагуу Алтанбулаг суманд төсвийн мэргэжилтэн, 2 нягтлан бодогч, төсөвт байгууллагын 5 няравын хамт 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй туршлага соилцоод, судлаад ирсэн.

Мөн 9-11-р сард Орон нутгийн хөгжлийн сан, сум хөгжүүлэх санд Сэлэнгэ аймгийн Төрийн аудитын газраас нийцлийн аудит хийгдэж материал тайланг хүргүүлж ажилласан. Мөн Төсвийн тухай хууль, төрийн сангийн үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн явцыг шалгах зорилгоор Төрийн аудитын газраас сумын 2017, 2018 оны төрийн сангийн баримт материалд үнэлэлт дүгнэл хийсэн.

Аймаг, сумын хугацаатай тайлан мэдээг гаргаж хугацаанд нь тушааж ажилласан.

2016-2018 оны сумын төсөвтэй холбоотой үзүүлэлтүүд:

Үзүүлэлтүүд

2016 он

2017 он

2018 он

ОНХСан

 

Батлагдсан төсөв

160,744.8

81,826.7

69,035.5

 

Гүйцэтгэл

147,623.8

80,885.5

69,035.5

 

Бараа ажил үйлчилгээний тоо

16.0

13.0

10.0

Орон нутгийн нийт орлогын

 

Төлөвлөгөө

48,959.8

62,840.4

69,332.9

Гүйцэтгэл

29,379.0

74,197.2

69,332.9

Сумын нийт

төсвийн

Төлөвлөгөө

1,489,411.5

1,492,538.8

1,329,313.4

Гүйцэтгэл

1,312,422.6

1,332,099.2

1,329,313.4

 

Орон нутгийн 2016-2019 оны орлогын үзүүлэлтийг дараах байдлаар харуулвал:

ҮЗҮҮЛЭЛТ

2016

2017

2018

2019

Гүйцэтгэл

Гүйцэтгэл

Төлөвлөгөө

Санал

НИЙТ ОРЛОГО

55,405.4

63,444.3

69,332.9

46,670.0

Үйл ажиллагааны орлого

5,876.5

8,650.0

10,000.0

10,000.0

Хөрөнгө борлуулсны орлого

 

1,000.0

   

Бууны албан татвар

1,226.9

1,200.0

1,440.0

1,200.0

Улсын тэмдэгтийн хураамж

2,000.0

3,000.0

2,500.0

3,740.0

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны төлбөр

300.0

1,500.0

700.0

150.0

Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж ашигласны төлбөр

24,991.6

11,294.4

22,000.0

10,000.0

Агнуурийн нөөц ашигласны төлбөр, ан, амьтан агнах, барих зөвшөөрлийн хураамж

500.0

1,196.0

1,336.0

1,080.0

Байгалийн ургамал ашигласны төлбөр

 

15,000.0

5,000.0

500.0

Хог хаягдал

500.0

6,000.0

3,000.0

3,500.0

Хүү, торгуулийн орлого

1,500.0

2,000.0

2,000.0

1,500.0

Нэр заагдаагүй бусад орлого

8,000.0

12,000.0

10,000.0

15,000.0

Оны эхний дансны үлдэгдэл

10,510.4

603.9

11,356.9

 

Өссөн үзүүлэлт /%/-иар

 

87.3

91.5

 

Буурсан үзүүлэлт /%/-иар

     

67.3

 

 

ДАРГА                            О.ЦОГБАЯР

 

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ