Цөөн үгээр

- Сумын баяр наадмаа тэмдэглэн өнгөрүүллээ - E-Mongolia төрийн онлайн үйлчилгээний жагсаалт - МОНГОЛ ЦЭРГИЙН ӨДӨРТ ЗОРИУЛАН ҮНДЭСНИЙ БӨХИЙН ХҮҮХДИЙН БАРИЛДААНЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Ил тод байдал

Нийтэлсэн: 7 жилийн өмнө Үзсэн: 1167

2016 оны төсөв санхүүгийн талаар

Хушаат  сумын төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн санхүүгийн байдал, үйл ажилгааны үр дүнг жилийн  байдлаар танд толилуулж байна. Сумын нэгтгэлд орон нутгийн 5, тусгай зориулалтын шилжүүлгийн  4 байгууллага, сум хөгжүүлэх сан, орон нутгийн хөгжлийн сан нийт 11 байгууллагын санхүүгийн тайланг бүрэн хамрууллаа. Сумын хэмжээнд төсвийн байгууллагуудад нийт 89 төрийн албан хаагч ажиллаж байна.

НЭГ.ОРЛОГЫН ТАЛААР

Татварын орлого нийт дүнгээрээ 81,7%-ийн биелэлттэй гарлаа. Төлөвлөгөө биелэхэд гол нөлөөлсөн хүчин зүйл нь нэр зааж ангилагдаагүй орлого 140,8% болон үйл ажиллагааны орлогын албан татвар 153,6%, улсын тэмдэгтийн хураамж 125,2% тус тус бүрдсэн байна. Харин тасалдсан орлого нь бууны албан татвар 83,1%, ан амьтаны нөөц ашигласны орлого 94,4%, хог хаягдал 84,2%, ойн нөөц ашигласны төлбөр 12,4%, хүү торгуулийн орлого 87 хувиар тус тус тасалдсан байна.  Аймгаас авах санхүүгийн дэмжлэг 100% авсан.

ОРЛОГЫГ НЭР ТӨРЛӨӨР НЬ АВЧ ҮЗВЭЛ

                                                                                    /мянган төгрөг/

д/д

Орлогын нэр төрөл

Төлөвлөгөө

Гүйцэтгэл

1

Үл хөдлөх хөрөнгийн албан татвар

 

20.0

2

Үйл ажиллагааны орлогын албан татвар

5876.5

9024.5

3

Бууны албан татвар

1226.9

1020

4

Улсын тэмдэгтийн хураамж

2000.0

2503.2

5

Ан амьтаны нөөц ашигласны төлбөр

500.0

472

6

Хог хаягдал

500.0

420.9

7

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал

300.0

 

8

Ойгоос түлээ мод ашигласны хураамж

24991.6

3099.3

9

Нэр заагдаагүй орлого

8000.0

11267.3

10

Хүү торгуулийн орлого

1500.0

1304.4

11

Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

1560.0

 

12

Бусад орлого

 

247.3

13

Оны эхний үлдэгдэл

8950.4

 

14

Санхүүгийн дэмжлэг

221848.6

221848.6

15

ОНХСангийн санхүүжилт

160774.9

160774.9

ДҮН

438028.9

412002.4

 

ХОЁР:ЗАРЛАГЫН ТАЛААР

Орон нутгийн төсөвт байгууллагын урсгал санхүүжилт 100 хувь олгогдсон бөгөөд дансны нийт үлдэгдэл 12080,2 төгрөгийг аймгийн орлогын дансанд төвлөрүүлсэн .  Нэмэлт санхүүжилтийн дансны үлдэгдэл 5807,5  мянган төгрөгийг орон нутгийн татан төвлөрүүлэлтийн дансанд төвлөрүүлсэн  байна. Орон нутгийн зарлага 632726.9  мянган төгрөг.                                                                                                    /мянган төгрөг/

д/д

Байгууллагын нэр

Төлөвлөгөө

Гүйцэтгэл

1

ИТХурал

34275.0

33876.4

2

ЗДТГазар

219720.5

215735.3

3

Баг

18258.5

17819.6

4

ЗДНХөрөнгө

5000.0

5000.0

5

ОНХСан

160774.9

160774.9

ДҮН

438028.9

433206.2

 

Нийт урсгал санхүүжилт 98.9 хувийг зарцуулсан дүнтэй байна. Орон нутгийн байгууллагуудын төсвийн урсгал зардлын 45,1%-г цалин хөлс, 5,1%-г НДШ, 10,3%-г тогтмол зардал, 9,3%-г хөрөнгө оруулалтын зардал, тэтгэвэр, тэтгэмж, шагнал урамшлын болон бусад хуулиар олгогдсон тэтгэмжийн зардал 3,5%-г, 26,7%-г бусад зардал,    эзэлж байна.

ГУРАВ:Тусгай зориулалтын шилжүүлгийн байгууллагын талаар /ТЗШ/

/мянган төгрөг/

д/д

Байгууллагын нэр

Төлөвлөгөө

Гүйцэтгэл

1

ЕБСургууль

426287.3

421727.1

2

Цэцэрлэг

221808

212772.3

3

Соёлын төв

59472.7

59247.5

4

ЭМТөв

195925.8

196464.2

ДҮН

903493.8

890211.1

 

Нийт зардал 890211,1 мянган төгрөг. ТЗШ-ийн байгууллагын урсгал үлдэгдэл 6272,6 мянган төгрөгийн  үлдэгдлийг аймгийн боловсрол соёлын газар, эрүүл мэндийн газарт төвлөрүүлж,  нэмэлт санхүүжилтийн дансны үлдэгдэл 650,9  мянган төгрөгийн үлдэгдлийг орон нутгийн татан төвлөрүүлэлтийн  дансанд төвлөрүүлсэн . 2016 оны жилийн эцэст  орон нутгийн ерөнхий орлогын нэгдсэн дансны  үлдэгдэл  мянган 603,9  төгрөг , сум хөгжүүлэх сангийн 10737,8 мянган төгрөг, ОНХСангийн 13530,9 мянган төгрөг тус тус үлдсэн байна. ТЗШ-ийн 4 байгууллага 903493,8 мянган төгрөгөөр санхүүжихээс 99%-р санхүүжилт олгогдож , өөрийн орлого 5572,0 мянган төгрөг орохоос  5622,0 мянган төгрөг орж  төлөвлөгөөний биелэлт  50,0 мянган төгрөгөөр давж биелсэн. 890211,1  мянган төгрөгийг зарцуулсан байна.

ДӨРӨВ:ӨГЛӨГ

Тусгай зориулалтын шилжүүлгийн нийт өглөг 1864,8 мянган төгрөг Үүнээс: ЭМТөвийн ХАОАТ-т 1864,8 мянган төгрөгийн өртэй байна.Нийт авлага 3570,2 мянган төгрөгийн  авлагатай байна. Үүнд: ажилчидтай холбоотой авлага 450,3 мянган төгрөг, НДШ-ийн авлага 2918,9 мянган төгрөг, нэмэлт санхүүжилтийн авлага 650,9 мянган төгрөг тус тус байна. Орон нутгийн байгууллагууд авлага 168634,7 мянган төгрөг байна.  Үүнээс: СХСангийн Хувь хүнээс авах авлага 168634,7 мянган төгрөг байна.

ТАВ.САНГИЙН ТАЛААР

Сум хөгжүүлэх сан 2016 онд эхний үлдэгдэл 1224,3 мянган төгрөг,  эргэн төлөлтөөр 10656,5 мянган төгрөг, зээлийн хүүгийн орлого 372,0 мянган төгрөг нийт 11028,5 мянган төгрөг орж зарцуулалт нь 1000,0 мянган төгрөгийг зарцуулж жилийн эцэст 10737,8  мянган төгрөгийн үлдэгдэлтэй байна.Зээлийн хүүгийн авлага 4153,4 мянган төгрөг, хувь хүмүүсээс авах зээлийн авлага 164481,3 мянган төгрөг  нийт 168634,7 мянган төгрөгийн авлагатай гарсан.

ЗУРГАА.СУМЫН НИЙТ ТӨСВИЙН ТАЛААР

2016 онд  сумын нийт төсөв төлөвлөгөөгөөр 1334842,6 мянган төгрөгнөөс гүйцэтгэл нь 1314933,8 мянган төгрөгийн гүйцэтгэлтэй гарсан.Авлага сумын хэмжээнд 177601,7 мянган төгрөг, өглөг 15072,4 мянган төгрөг, мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэл 25009,7 мянган төгрөг, үндсэн хөрөнгө 1655050,9 мянган төгрөг, бараа материал 67933,1 мянган төгрөг тус тус байна.

Нийт сумын хэмжээнд 3 удаагийн төсвийн тодотгол орж ИТХурлын тогтоолоор баталгаажуулж гаргасан байна.

 

 

2017 оны төсөв санхүүгийн талаар:

            Сэлэнгэ аймгийн ИТХурлаас тус сумын төсвийн хязгаарыг тогтоосны дагуу сумын ИТХурлаас 2016 оны 12-р сарын 21-ны 13 тоот тогтоолын дагуу орон нутгийн татварын болон татварын бус орлогыг 47840,0 мянган төгрөгөөр аймгаас авах тусламжын орлого нь 1149199,7 мянган төгрөг нийт 1197040,3 мянган төгрөгөөр 2017 оны төсвийг тогтоож өгсөн байна.

Үүний дагуу сумын Засаг даргын 2017 оны 01-р сарын 09-ны А/03 дугаар захирамжаар төсвийн сар улирлын хуваарийг гарган мөрдөн ажиллаж байна.

Төсвийн орлого нь 2-р сарын байдлаар  төлөвлөгөө нь 6400,0 мянган төгрөг, Гүйцэтгэл нь 2200,0 мянган төгрөг нийт гүйцэтгэлийн хувь 34,4%тай

Төсвийн зарлага нь 2-р сарын байдлаар байдлаар  төлөвлөгөө нь 46100,0 мянган төгрөг, Гүйцэтгэл нь 37700,0 мянган төгрөг нийт гүйцэтгэлийн хувь 81,8%тай явж байгаа ба аймгаас авах санхүүгийн дэмжлэгийг 100%-ийн гүйцэтгэлтэй авсан.

2017 оны 2-р сарын байдлаар 2600,0 мянган төгрөгий байгууллагад төлөх өглөг бүртгэгдсэн мэдээтэй байна. 

Ñóìûí Ñòàòèñòèê ìýäýýëëèéí òàëààð:

2016 оны жилийн эцсийн байдлаар:

Аймгийн ЗДаргын захирамжыг үндэслэн сумын ЗДаргын “Мал тэжээвэр амьтад, хашаа худагны ээлжит тооллого явуулах тухай” А/120 дугаар захирамжыг гаргуулан 2016 оны 12 сарын 07-16-ны хооронд явуулан ажиллаñаí. Уг тооллогод хөдөөний 4 чиглэл, төвийн 4 чиглэл нийт 8 чиглэлд 28 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж тооллогыг дуусган тогтоосон хугацаанд аймгийн Статистикийн хэлтэсд тушаасан.

2016 îíû 12 äóãààð ñàðûí 22-íû áàéäëààð òîîëëîãûí ä¿íãýýñ ¿çâýë:

Мал бүхий өрхийн тоо 75, малтай өрхийн тоо 223, нийт өрх 298 өрх хамрагдаж, 76843 толгой мал бэлэн тоологдсон байна. Үүнээс адуу 2743, үхэр 9164, хонь 39383, ямаа 25553 толгой тус тус тооллогдсон байна. 2015 оны жилийн эцсийн малын нийт дүнгээс 601 толгой малаар өссөн үзүүлэлттэй байна. Хүн амын хувьд 2015 онд 1831 байсан бол 2016 онд 1923 хүн ам болж 92 хүнээр өссөн байна.

 

2017 оны 2-р сарын нийгэм, эдийн засгийн үзүүлэлтээс:

Хүн ам

 

·         Шилжин ирсэн иргэд -9

·         Шилжин явсан иргэд -4

·         Нийт ХАӨМС-д бүртгэлтэй суурин хүний тоо – 1937

·         Нийт өрхийн тоо -  565

Хөдөлмөр эрхлэлт

·         Бүртгэлгүй ажилчдын тоо /сарын эхэнд/ - 13

Үүнээс: Ажилд зуулчлагдсан -1 иргэн

Гэмт хэрэг

·         Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо -1

·         Бүртгэгдсэн захиргааны зөрчил -6

Хөдөө, аж ахуй

·         Том малын зүй бус хорогдол – 927

·         Хээлтэгч малын хорогдол – 130

 

 

 

ДАРГА                     О.ЦОГБАЯР

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ