Цөөн үгээр

- СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, САНГИЙН ХӨРӨНГИЙН ЗАРЦУУЛАЛТ, ОЛГОСОН ЗЭЭЛИЙН ТАЛААРХИ МЭДЭЭЛЛИЙГ ИЛ ТОД БОЛГОН СУМЫН ИРГЭДИЙГ ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ БОЛОМЖООР ХАНГАЛАА.. - "Сүү, цагаан идээний цехийн засвар, гүнийн худаг гаргах ажил"-ын үнийн санал авч байна. - Эрүүл Мэндийн Төвийн 2021 оны 1-р улирлын төсвийн гүйцэтгэл

ЗДТГ-ын 2020 оны төсвийн гүйцэтгэл

Нийтэлсэн: 2 сарын өмнө Үзсэн: 359

Хушаат сумын ЗДТГ :  Утас: 99074551

Нягтлан бодогч: Хурцаа Нямдэлгэр

Утас: 99309521

ТӨСӨВ / ГҮЙЦЭТГЭЛ

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ТЕНДЕР, ХУДАЛДАН АВАЛТ

БУСАД

Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт
2020 он

Мэдээлэл оруулсан огноо: 2021/01/05 18:07

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,

нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 2

(Хуулийн 6.1.1, 6.1.6, 6.3.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.3 заалтын хүрээнд)

Д/Д

Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал

Батлагдсан төсөв

 

Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/

Хэмнэлт/ хэтрэлт

 

Д/Д

Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал

Батлагдсан төсөв

 

Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/

Хэмнэлт/ хэтрэлт

 
   

жилээр

тайлант үе /өссөн дүнгээр/

 

дүн

тайлбар

 

НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН

337,425,620.00

337,425,620.00

314,931,860.00

18,493,750.00

       
 

УРСГАЛ ЗАРДАЛ

337,425,620.00

337,425,620.00

314,931,860.00

18,493,750.00

       
 

БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ

337,425,620.00

337,425,620.00

314,931,860.00

18,493,750.00

       
 

Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил

209,907,300.00

209,907,300.00

201,816,660.00

8,090,640.00

       
 

Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл

28,337,520.00

28,337,500.00

25,519,160.00

2,818,340.00

       
 

Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал

28,311,300.00

28,311,300.00

27,372,030.00

939,270.00

       
 

Хангамж, бараа материалын зардал

20,696,800.00

20,696,800.00

20,315,000.00

381,800.00

       
 

Нормативт зардал

               
 

Эд хогшил, урсгал засварын зардал

10,110,700.00

10,110,700.00

10,053,000.00

57,700.00

       
 

Томилолт, зочны зардал

2,421,000.00

2,421,000.00

1,443,000.00

978,000.00

       
 

Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж

31,532,100.00

28,532,100.00

24,404,960.00

4,127,150.00

       
 

Бараа үйлчилгээний бусад зардал

2,931,900.00

2,931,900.00

1,831,050.00

1,100,850.00

       
 

ТАТААС

               
 

УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ

               
 

НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ

               
 

Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг

2,177,000.00

2,177,000.00

2,177,000.00

0.00

       
 

Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг

               
 

ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ

               
 

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

               
 

ИХ ЗАСВАР

               
 

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

               
 

ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ

               
 

ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР

337,425,620.00

337,425,620.00

314,931,860.00

18,493,750.00

       
 

Улсын төсвөөс санхүүжих

               
 

Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих

337,425,620.00

337,425,620.00

314,931,860.00

18,493,750.00

       
 

Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих

               
 

Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих

               
 

Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас

               
 

Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих

               
 

Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих

               
 

Бусад эх үүсвэр

               
   

жилээр

тайлант үе /өссөн дүнгээр/

 

дүн

тайлбар

 

НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН

337,425,620.00

337,425,620.00

314,931,860.00

18,493,750.00

       
 

УРСГАЛ ЗАРДАЛ

337,425,620.00

337,425,620.00

314,931,860.00

18,493,750.00

       
 

БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ

337,425,620.00

337,425,620.00

314,931,860.00

18,493,750.00

       
 

Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил

209,907,300.00

209,907,300.00

201,816,660.00

8,090,640.00

       
 

Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл

28,337,520.00

28,337,500.00

25,519,160.00

2,818,340.00

       
 

Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал

28,311,300.00

28,311,300.00

27,372,030.00

939,270.00

       
 

Хангамж, бараа материалын зардал

20,696,800.00

20,696,800.00

20,315,000.00

381,800.00

       
 

Нормативт зардал

               
 

Эд хогшил, урсгал засварын зардал

10,110,700.00

10,110,700.00

10,053,000.00

57,700.00

       
 

Томилолт, зочны зардал

2,421,000.00

2,421,000.00

1,443,000.00

978,000.00

       
 

Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж

31,532,100.00

28,532,100.00

24,404,960.00

4,127,150.00

       
 

Бараа үйлчилгээний бусад зардал

2,931,900.00

2,931,900.00

1,831,050.00

1,100,850.00

       
 

ТАТААС

               
 

УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ

               
 

НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ

               
 

Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг

2,177,000.00

2,177,000.00

2,177,000.00

0.00

       
 

Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг

               
 

ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ

               
 

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

               
 

ИХ ЗАСВАР

               
 

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

               
 

ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ

               
 

ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР

337,425,620.00

337,425,620.00

314,931,860.00

18,493,750.00

       
 

Улсын төсвөөс санхүүжих

               
 

Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих

337,425,620.00

337,425,620.00

314,931,860.00

18,493,750.00

       
 

Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих

               
 

Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих

               
 

Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас

               
 

Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих

               
 

Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих

               
 

Бусад эх үүсвэр

               
                   

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ