Цөөн үгээр

- СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, САНГИЙН ХӨРӨНГИЙН ЗАРЦУУЛАЛТ, ОЛГОСОН ЗЭЭЛИЙН ТАЛААРХИ МЭДЭЭЛЛИЙГ ИЛ ТОД БОЛГОН СУМЫН ИРГЭДИЙГ ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ БОЛОМЖООР ХАНГАЛАА.. - "Сүү, цагаан идээний цехийн засвар, гүнийн худаг гаргах ажил"-ын үнийн санал авч байна. - Эрүүл Мэндийн Төвийн 2021 оны 1-р улирлын төсвийн гүйцэтгэл

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газраас үзүүлэх үйлчилгээ

Нийтэлсэн: 2 сарын өмнө Үзсэн: 14
Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын үзүүлэх үйлчилгээ:

Үйлчилгээний

төрөл

Бүрдүүлэх баримт

 бичиг

Үйлчилгээний хураамж /төгрөг/

1

Газар эзэмшигч, ашиглагчийн хувийн хэргийн лавлагаа өгөх

-Иргэний үнэмлэхний хуулбар

-Лавлагааны үнэ тушаасан баримт           - /Өөрийн биеэр ирэх/

-Лавлагааны үнэ           1000

      /Данс 130029002/

2

Өмчилсөн газартай эсэх тухай лавлагаа өгөх

-Иргэний үнэмлэхний хуулбар

-Лавлагааны үнэ тушаасан баримт

-Лавлагааны үнэ           1000

       /Данс 130029002/

3

Шинээр газар эзэмших, ашиглах гэрчилгээ хүлээлгэн өгөх

-Иргэний үнэмлэх эх хувь

-Өөрийн биеэр ирэх

 

-Гэрчилгээний үнэ

/Иргэн-5000, ААН, байгууллага-10000/

Данс130029002

-Тэмдэгтийн хураамж10000/Данс 130000941/

-Кадастрын зургийн үнэ 2500/Данс 130029002/

-Хувийн хэргийн үнэ8430

/Данс 130029002/

-Эрх шилжих үнэ 5000

/Данс 130029002/

4

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээгээ барьцаалах

 

-Арилжааны банк болон банк бус санхүүгийн байгууллагад ирүүлсэн хүсэлт

-Газар эзэмшигч, ашиглагчийн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ эх хувь

-Иргэний үнэмлэх эх хувь

Тэмдэгтийн хураамж 10000

       /Данс 130000941/

5

 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ нөхөн олгох

-Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээг хүчингүйд тооцсон сонингийн эх хувь

-Арилжааны банк болон банк бус санхүүгийн байгууллагад барьцаалсан тухай лавлагаа

-Иргэний үнэмлэх эх хувь

-Гэрчилгээний үнэ /Иргэн-5000, ААН байгууллага-10000/

/Данс130029002/

-Тэмдэгтийн хураамж10000           

/Данс 130000941/

 

 

6

Шинээр газар эзэмших, ашиглах хүсэлт хүлээн авах

-Өргөдөл

-Багийн засаг даргын тодорхойлолт

-Иргэний үнэмлэхний хуулбар

-Хүсэлт гаргаж байгаа газрын тойм/схем/ зураг

 

7

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх хүсэлт хүлээн авах

 

- Өргөдөл

-Нэгж талбарын кадастрын зураг

-Газар эзэмшигчийн гэрчилгээ, гэрээ эх хувь

-Газрын төлбөр төлсөн баримт

-Багийн засаг даргын тодорхойлолт

-Иргэний үнэмлэхний хуулбар

 -Газар эзэмших эрх шилжүүлэх нотариатаар гэрчлүүлсэн гэрээ  эх хувь

Газрын төлбөр тушаах данс /130000943/

8

Газрын ашиглалтын  зориулалт өөрчлөх хүсэлт хүлээн авах

-Өргөдөл

- Нэгж талбарын кадастрын зураг

-Газар эзэмшигчийн гэрчилгээ, гэрээ эх хувь

-Газрын төлбөр төлсөн баримт

-Багийн засаг даргын тодорхойлолт

-Иргэний үнэмлэхний хуулбар

Газрын төлбөр тушаах данс /130000943/

9

-Нэгж талбар хуваах болон нэгтгэх хүсэлт хүлээн авах

-Өргөдөл

-Хувааж байгаа нэгж талбарын кадастрын зураг

-Газар эзэмшигчийн гэрчилгээ, гэрээ эх хувь

-Газрын төлбөр төлсөн баримт

-Багийн засаг даргын тодорхойлолт

-Иргэний үнэмлэхний хуулбар

Газрын төлбөр тушаах данс /130000943/

10

Газар эзэмших, ашиглах гэрээ, гэрчилгээний хугацаа сунгах хүсэлт хүлээн авах

-Өргөдөл

-Нэгж талбарын кадастрын зураг

-Газар эзэмшигчийн гэрчилгээ, гэрээ эх хувь

-Газрын төлбөр төлсөн баримт

-Багийн засаг даргын тодорхойлолт

-Иргэний үнэмлэхний хуулбар

Газрын төлбөр тушаах данс /130000943/

11

Эзэмшил газраа бусдад ашиглуулах хүсэлт хүлээн авах

-Өргөдөл

-Нэгж талбарын кадастрын зураг

-Газар эзэмшигчийн гэрчилгээ, гэрээ эх хувь

-Газрын төлбөр төлсөн баримт

-Багийн засаг даргын тодорхойлолт

-Иргэний үнэмлэхний хуулбар

-Газар эзэмших эрх бусдад ашиглуулах нотариатаар гэрчлүүлсэн гэрээ  эх хувь

Газрын төлбөр тушаах данс /130000943/

12

Шинээр газар өмчлөх хүсэлт хүлээн авах

-Өргөдөл

-Багийн засаг даргын тодорхойлолт

-Иргэний үнэмлэхний хуулбар

-Хүсэлт гаргаж байгаа газрын тойм/схем/ зураг

 

13

Одоо эзэмшиж байгаа газраа өмчлөх хүсэлт хүлээн авах

-Өргөдөл

-Багийн засаг даргын тодорхойлолт

-Иргэний үнэмлэхний хуулбар

-Нэгж талбарын кадастрын зураг

-Газар эзэмшигчийн гэрчилгээ, гэрээ эх хувь

-Газрын төлбөр төлсөн баримт

Газрын төлбөр тушаах данс /130000943/

14

Кадастын зураг

Хуулах /тоон хэлбэр/

Газар дээрх талбайн бодит хэмжээ /га/

6000

/Данс 130029002/

15

Ортофото зураг

Хуулах /тоон хэлбэр/

Газар дээрх талбайн бодит хэмжээ /га/

8000

/Данс 130029002/

16

Сансрын зураг

Хуулах /тоон хэлбэр/

Газар дээрх талбайн бодит хэмжээ /га/

5000

/Данс 130029002/

17

Газрын нэгдмэл сангийн зураг

/Газар ашиглалт, хөрс, ургамал, бэлчээр, хадлангийн зураг/

Хуулах /тоон хэлбэр/

Газар дээрх талбайн бодит хэмжээ /га/

10000

/Данс 130029002/

18

Газрын үнэлгээний бүс, жишиг үнийн зураг

Нийслэл, аймаг, сумын хэмжээгээр

10000

/Данс 130029002/

19

Текстэн мэдээлэл болон архивийн лавлагаа өгөх

Хуудас

1000

/Данс 130029002/