Цөөн үгээр

- СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, САНГИЙН ХӨРӨНГИЙН ЗАРЦУУЛАЛТ, ОЛГОСОН ЗЭЭЛИЙН ТАЛААРХИ МЭДЭЭЛЛИЙГ ИЛ ТОД БОЛГОН СУМЫН ИРГЭДИЙГ ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ БОЛОМЖООР ХАНГАЛАА.. - "Сүү, цагаан идээний цехийн засвар, гүнийн худаг гаргах ажил"-ын үнийн санал авч байна. - Эрүүл Мэндийн Төвийн 2021 оны 1-р улирлын төсвийн гүйцэтгэл

Эрүүл Мэнд, Нийгмийн даатгалын хэлтсээс үзүүлэх үйлчилгээ

Нийтэлсэн: 2 сарын өмнө Үзсэн: 36
Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтсийн үзүүлэх үйлчилгээ:

Үйлчилгээний

төрөл

Бүрдүүлэх баримт

 бичиг

Үйлчилгээний хураамж /төгрөг/

1

Тэтгэврийн даатгалын сангаас өндөр насны тэтгэвэр тогтоох, олгох /Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 20-иос доошгүй жил төлсөн эсвэл 10-20 жил хүртэл төлсөн 60 нас хүрсэн эрэгтэй, 55 нас хүрсэн эмэгтэй/

-Тэтгэвэр тогтоолгохыг хүссэн өргөдөл

-Иргэний үнэмлэхний хуулбар                       /эх хувийн хамт/

-Дараалсан 5 жилийн хөдөлмөрийн хөлсний тодорхойлолт /сүүлийн 20 жилээс өөрөө сонгоно/

-2 хувь цээж зураг

- Хөдөлмөрийн дэвтэр

-Нийгмийн даатгалын дэвтэр /НД-н дэвтэр үрэгдүүлсэн бол НДХ-с шимтгэл төлөлтийн лавлагаа/

-Хувийн хэрэг, дэвтрийн үнэ тушаасан баримт

- Багийн Засаг даргын тодорхойлолт

-Нөхөн даатгалд хамрагдсан бол баталгаажилтын хуудас наалгасан дэвтэр

Хаан банк: 5675109764 1100 төгрөг

Асуудлыг шийдвэрлэх хугацаа: 30 хоног

2

Нөхцөлт тэтгэвэр тогтоолгоход бүрдүүлэх баримт бичиг

-Цэргийн алба хаасан бол алба хаасан хугацааны цэргийн батлах эсвэл архивын лавлагаа

-Олон хүүхэдтэй эхийн нөхцөлөөр тэтгэвэр тогтоолгож байгаа тохиолдолд хүүхдүүдийн төрсний гэрчилгээний эх хувь

-Хөдөлмөрийн дэвтэрт бичилт хийгдээгүй засвартай, үрэгдүүлсэн бол ажилд орсон, ажлаас халагдсан тухай тушаалын архивын лавлагаа

-1991-1995 он хүртэл хувийн хэвшлийн байгууллагад ажиллаж байсан бол НД-н шимтгэл төлж байсан тухай НДХ-н лавлагаа эсвэл ажилласан хугацааг тогтоосон шүүхийн шийдвэр

Асуудлыг шийдвэрлэх хугацаа: 30 хоног

3

Тэтгэврийн даатгалын сангаас

тахир дутуугийн тэтгэвэр тогтоох, олгох

- Тэтгэвэр тогтоолгохыг хүссэн өргөдөл

-Иргэний үнэмлэхний хуулбар                       /эх хувийн хамт/

-Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссийн акт

-Дараалсан 5 жилийн хөдөлмөрийн хөлсний тодорхойлолт

-2 хувь цээж зураг

-Хөдөлмөрийн дэвтэр

-Нийгмийн даатгалын дэвтэр /НД-н дэвтэр үрэгдүүлсэн бол НДХ-с шимтгэл төлөлтийн лавлагаа/

-Хувийн хэрэг, дэвтрийн үнэ тушаасан баримт /1100төгрөг/

- Багийн Засаг даргын тодорхойлолт

-Нөхөн даатгалд хамрагдсан бол баталгаажилтын хуудас наалгасан дэвтэр

Хаан банк: 5675109764 1100 төгрөг

Асуудлыг шийдвэрлэх хугацаа: 30 хоног

4

Нөхцөлт бүрдүүлэх баримт бичиг

- Цэргийн алба хаасан бол алба хаасан хугацааны цэргийн батлах эсвэл архивын лавлагаа

-Хөдөлмөрийн дэвтэрт бичилт хийгдээгүй засвартай, үрэгдүүлсэн бол ажилд орсон, ажлаас халагдсан тухай тушаалын архивын лавлагаа

-1991-1995 он хүртэл хувийн хэвшлийн байгууллагад ажиллаж байсан бол НД-н шимтгэл төлж байсан тухай НДХ-н лавлагаа эсвэл ажилласан хугацааг тогтоосон шүүхийн шийдвэр

Асуудлыг шийдвэрлэх хугацаа: 30 хоног

5

Тэтгэврийн даатгалын сангаас

тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр тогтоох, олгох

-Тэтгэвэр тогтоолгохыг хүссэн өргөдөл

-Иргэний үнэмлэхний хуулбар                       /эх хувийн хамт/

-Нас барсны гэрчилгээний эх хувь буюу хуулбарласан хувь

-Гэрлэлтийн батлахын хуулбар буюу эх хувь байхгүй бол шүүхийн шийдвэр

-Тэтгэвэр авах гэр бүлийн хөдөлмөрийн чадваргүй гишүүний төрсний гэрчилгээний наториатаар баталгаажуулсан хуулбар /эх хувийн хамт/

-Дараалсан 5 жилийн хөдөлмөрийн хөлсний тодорхойлолт

-Бүтэн өнчин хүүхдэд асран хамгаалагч тогтоолгосон Засаг даргын захирамж

-2 хувь цээж зураг

- Хөдөлмөрийн дэвтэр

-Нийгмийн даатгалын дэвтэр /НД-н дэвтэр үрэгдүүлсэн бол НДХ-с шимтгэл төлөлтийн лавлагаа/

- Хувийн хэрэг, дэвтрийн үнэ тушаасан баримт /1100төгрөг/

- Багийн Засаг даргын тодорхойлолт

-Нөхөн даатгалд хамрагдсан бол баталгаажилтын хуудас наалгасан дэвтэр

Хувийн хэрэг, дэвтрийн үнэ

Хаан банк: 5675109764

1100 төгрөг

Асуудлын шийдвэрлэх хугацаа: 30 хоног

 

6

Нөхцөлт бүрдүүлэх баримт бичиг

-Цэргийн алба хаасан бол алба хаасан хугацааны цэргийн батлах эсвэл архивын лавлагаа

-Баримт бичгийг гээгдүүлсэн буюу үрэгдүүлсэн тохиолдолд архивын лавлагаа

Асуудлыг шийдвэрлэх хугацаа: 30 хоног

 

7

Тэтгэмжийн даатгалын сангаасхөдөлмөрийн чадвараа түр алдсаны тэтгэмж  олгох /Хөдөлмөрийн чадвараа алдсан иргэн/

-Тэтгэмж авахыг хүссэн өргөдөл

-Иргэний үнэмлэхний хуулбар                       /эх хувийн хамт/

-Эмнэлгийн хуудас

 

8

Тэтгэмжийн даатгалын сангаас оршуулгын тэтгэмж олгох /Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэлийг 36 түүнээс дээш сарын хугацаагаар талсан нас барсан иргэний ар гэр/

-Тэтгэмж авахыг хүссэн өргөдөл

-Иргэний үнэмлэхний хуулбар                       /эх хувийн хамт/

-Хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар

-Тэтгэмж авах хүний иргэний үнэмлэхний хуулбар

-Тэтгэвэр авч байсан бол тэтгэврийн дэвтэр

-Нас барсан болон тэтгэмж авах хүний багийн ЗД-н тодорхойлолт

 

9

Сайн дурын даатгалд хамруулах, гэрээ байгуулах /Ажилгүй болон хувиараа хөдөлмөр эрхэлж иргэн/

-Иргэний үнэмлэхний хуулбар                       /эх хувийн хамт/

-Нийгмийн даатгалын дэвтэр

-1 хувь цээж зураг

- Гэрээ байгуулж хувийн хэрэг нээх

-Хувийн хэргийн үнэ

-Хувийн хэргийн үнэ:   Хаан банк: /5675109764 1000 төгрөг/

-Хаан банк /5675109764 гэрээний маягтын үнэ 300 төгрөг/

10

Ажилгүйдлийн даатгалын сангаасажилгүйдлийн тэтгэмж олгох /Ажлаас чөлөөлөгдсөн иргэн/

-Тэтгэмж авахыг хүссэн өргөдөл

/ажлаас халагдсанаас хойш 14 хоногийн дотор материалыг байцаагчид өгөх/

-Иргэний үнэмлэхний хуулбар                       /эх хувийн хамт/

-Нийгмийн даатгалын дэвтэр

-Ажлаас чөлөөлөгдсөн ажил олгогчийн шийдвэр

- Багийн Засаг даргын тодорхойлолт

Асуудлыг шийдвэрлэх хугацаа: 14 хоног

11

Нийгмийн даатгалын дэвтэр шинээр авах

- Иргэний үнэмлэх

-1 хувь цээж зураг

- Дэвтрийн үнэ тушаасан баримт

Хаан банк /5675109764 1000 төгрөг/

12

Эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр шинээр авах

- Иргэний үнэмлэх

-1 хувь цээж зураг

- Дэвтрийн үнэ тушаасан баримт

Хаан банк /5675109764 1000 төгрөг/

13

Нийгмийн даатгалын хэлтсийн архиваас лавлагаа олгох

-Иргэний үнэмлэх

-1995 оноос хойших цалингийн лавлагаа, 1994-1994 онд нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн тухай лавлагаа

- Хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтэр

Хаан банк /5675109764 1000 төгрөг/

14

Тэтгэврийн дэвтэролгох

-Иргэний үнэмлэх

-1 хувь цээж зураг

-Дууссан дэвтэр

-Дэвтрийн үнэ тушаасан баримт

Хаан банк /5675109764 600 төгрөг/

15

Үндсэн ажлаас гадуур гүйцэтгэсэн ажлын дэвтэр

- Иргэний үнэмлэх

-1 хувь цээж зураг

- Дэвтрийн үнэ тушаасан баримт

Хаан банк /5675109764 300 төгрөг/

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ